تصویب نامه

مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
تصویب نامه

بند ( د ) ماده ۱۳۲ – ابلاغ تصویب نامه های شماره  989/55625 مورخ 09/01/1399  و شماره 29710/55625  مورخ 25/03/1399 هیات محترم وزیران

بند ( د ) ماده ۱۳۲ – ابلاغ تصویب نامه های شماره  989/55625 مورخ 09/01/1399  و شماره 29710/55625  مورخ 25/03/1399 هیات محترم وزیران پیرو بخشنامه های […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
تصویب نامه

تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۳۹۸

تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۳۹۸ نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
تصویب نامه

تصویب نامه شماره ۹۸۹ت/۵۵۶۲۵ه

تصویب نامه شماره ۹۸۹ت/۵۵۶۲۵ه هیات وزیران در جلسه 04/12/1398  به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون […]