آرای شورای مالیاتی

مرداد ۲۷, ۱۳۹۹
رای شورای مالیاتی

صورتجلسه مورخ18/04/1399  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم

صورتجلسه مورخ18/04/1399  شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم   نامه شماره ۲7۰/۱/۲3۰مورخ 24 /04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط […]