بند ( د ) ماده ۱۳۲ – ابلاغ تصویب نامه های شماره  989/55625 مورخ 09/01/1399  و شماره 29710/55625  مورخ 25/03/1399 هیات محترم وزیران